796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FACEBIZES SP.ZOO

UL.MAZOWIECKA 6/8 LOK.220 WARSZAWA

BIURO ŚLASK UL.FABRYCZNA 6 RACIBÓRZ

KRS 0000583829,

REGON 362892831,

NIP 1231305467,

W związku przystąpieniem do realizacji inwestycji Biura Moblinego przygotowaliśmy projekt Auta w zabudowie biurowej, gdzie zaprojektowano miejsce na spotkania do 6 osób w komfortowych warunkach z własną toaletą i łazienką oraz aneksem kuchennym. Auto wyposażone w dodatkowe zasilaniem, ogrzewaniem oraz klimatyzacją. Posiadająca łączność LTE, stół z miejscami do pracy oraz rzutnikiem i miejscem na prezentacje. Wyposażenie oraz projekt stanowi zał.od nr 1 do nr 5.

Parametry pojazdu: pojemność do 2.0litrów ,min.170KM,napęd na tył,zbiornik 70 do 80L

Dł. 6703-6705mm

Rozstaw osi 3748-3753mm

Wys 2668-2757mm

Kolor srebrny

Dopuszczalna masa całkowita 4600 kg

Czujniki parkowania przód , tył

inteligentny temat

podgrzewana przednia szyba

szyby przód elektryczne

kontrola pasa ruchu

Nadwozie w tylnej części przeszklone

automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

automatyczne światła

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla Działania 3.2. Innowacje w MŚP Typ projektu – Inwestycje w MŚP, numer naboru RPSL.03.02.00 – IP.01 – 24 – 026/20

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

 

 

* strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

strona internetowa Zamawiającego: https://facebiznes.pl

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres to przygotowanie pojazdu bazowego do wskazanej zabudowy zgodnie z projektem zał.nr.1

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 2 miesięcy od zamówienia oraz udzielić gwarancji na min.3 lat i 150tyś kilometrów

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Posiadają osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz są w stanie przygotować pojazd i dokonać jego homologacji.

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych b) Należy podać cenę netto i brutto w odniesieniu do całości zapytania ofertowego Numer rachunku bankowego wskazany w fakturze musi być numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment) i wskazanym w wykazie kont bankowych na tzw. „białej liście” – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmieniona ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018).

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ofertę można złożyć pisemnie, w zamkniętych kopertach, osobiście w Biurze Raciborzu ul.Fabryczna 6, przesłać pocztą na adres biura z dopiskiem „Oferta biurobusa nie otwierać” do dnia 23.06.2020r. Decyduje data wpływu do biura.

VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

VIII. DANE KONTAKTOWE Facebiznes Sp.Z.oo Warszawa ul.Mazowiecka 6/8 lok.220 adres biura Racibórz ul.Fabryczna 6 tel.796300796 mail: biuro@facebiznes.pl