796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Regulamin określa zasady korzystania ze strony oraz zasady współpracy oferowane przez firmę:

FaceBiznes Sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Pionierów 53A, 05-540 Warszawa
biuro: ul. Mazowiecka 6/8 lok. 213, 00-048 Warszawa

NIP: 1231305467
Regon: 362892831
KRS: 0000583829

Korzystając z platformy FaceBiznes.pl akceptujesz zasady opisane w niniejszym Regulaminie i znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z nimi, prosimy o nie korzystanie z naszego serwisu.

Właściciele platformy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualny Regulamin.

 

:: Regulamin współpracy ::

§1 Informacje ogólne

1. Oferentem usługi pośrednictwa finansowego w zakresie doradztwa bądź pozyskania finansowania w formie kredytu, pożyczki, faktoringu, leasingu, dotacji bądź w innej zaproponowanej formie jest firma FaceBiznes Sp. z o.o. – zwana dalej FaceBiznes.pl lub Zleceniobiorcą bądź Stroną, a jej odbiorcą mogą być pełnoletnie osoby prywatne, posiadające zdolność prawną bądź podmioty z całego świata, zwane dalej Użytkownikami bądź Zleceniodawcami, bądź Stroną.

2. Za pośrednictwem platformy internetowej będącej własnością firmy FaceBiznes Sp. z o.o. oferowane są usługi świadczone wyłącznie przez firmę FaceBiznes Sp. z o.o. lub Osoby z nią współpracujące. Warunki, jak i okres realizacji nawiązanej współpracy omawiają szczegółowo zapisy Umów o współpracę, każdorazowo podpisywanej przy zlecaniu przez Zamawiającego określonej usługi we współpracy z firmą FaceBiznes Sp. z o.o. Każda ze Stron przystępująca do współpracy oświadcza, że zapoznała się z zapisami regulaminu korzystania z platformy internetowej FaceBiznes.pl oraz szczegółowymi warunkami zawartej umowy i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

3. Za pośrednictwem platformy internetowej FaceBiznes.pl oferowany jest dostęp do informacji związanych z pośrednictwem finansowym. Wszelkie zamieszczane informacje weryfikowane są na bieżąco pod względem merytorycznym przez właścicieli Firmy lub ich pracowników i nie zawierają treści niedozwolonych czy niezgodnych z obowiązującym prawem polskim, gdzie Firma FaceBiznes Sp. z o.o. jest zarejestrowana. Każda informacja zamieszczana przez Użytkowników platformy internetowej FaceBiznes.pl jest weryfikowana przez właścicieli Firmy lub ich pracowników pod względem prawnym oraz merytorycznym. Wszelkie niezgodności publikowanych w ogłoszeniach szczegółów, których właściciele Firmy FaceBiznes Sp. z o.o. lub ich pracownicy mogą nie zauważyć, mogą nastąpić wyłącznie w wyniku zaniedbania, czy zaniechania dbałości o prawdziwość przedstawianej przez publikującego ogłoszenie Użytkownika i Administratorzy platformy ani właściciele Firmy FaceBiznes Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość lub nieprawdziwość zamieszczanych informacji.  

4. Treści zawarte na platformie FaceBiznes.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownicy korzystający z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmujący na ich podstawie jakiekolwiek decyzje, czynią to na własną odpowiedzialność. Jednocześnie Spółka FaceBiznes Sp. z o.o. będąca właścicielem platformy www.facebiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.

Będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@facebiznes.pl.

Właściciel serwisu jak również podmioty z nim związane nie gwarantują pewności i stabilności żadnego programu, usługi, firmy lub usługi opisywanych w niniejszym artykule. Nie jest również właścicielem ani administratorem żadnego z nich. Uczestnictwo w każdym programie może być bardzo ryzykowne dlatego też przystąpienie do któregokolwiek z nich powinno być poprzedzone dokładną analizą, realistyczną oceną swoich finansowych możliwości i akceptacją ewentualnego ryzyka utraty środków finansowych.

5. Zamieszczone na niniejszej platformie informacje nie są poradami prawnymi i nie stanowią świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity z 2009 r., Dz.U. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.).

6. Wszelkie treści zamieszczone na www.facebiznes.pl (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i są własnością Spółki FaceBiznes Sp. z o.o. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest także dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§2 Korzystanie z platformy internetowej FaceBiznes.pl

1. Platforma internetowa FaceBiznes.pl jest aktywna dla Użytkowników 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dostęp do witryny odbywa się poprzez stronę https://www.facebiznes.pl/. Użytkujący otrzymuje możliwość kontaktowania się z właścicielami, czy pracownikami Firmy za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego, adresów mailowych, a także telefonicznie. Wszelkie niezbędne w tym celu informacje podane są w zakładce „Kontakt”

2. Do zrealizowania możliwości skorzystania z dostępu do szczegółów publikowanych danych dotyczących etapu realizacji danego zlecenia w związku z nawiązaną współpracą z FaceBiznes Sp. z o.o. przez Użytkowników platformy FaceBiznes.pl, koniecznie przejście krótkiego procesu rejestracji, w trakcie której wymagane jest podanie prawdziwych danych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

3. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Administrator platformy FaceBiznes.pl spróbuje skontaktować się z zarejestrowanym Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Administrator platformy może odstąpić od świadczenia usługi. W przypadku stwierdzenie przez Administratora platformy niezgodności podawanych danych z prawdą, właściciele Spółki FaceBiznes Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo blokowania dostępu do strony tym Użytkownikom, w przypadku których stwierdzono posługiwanie się nieprawdziwymi danymi.

4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych za pośrednictwem platformy www.facebiznes.pl będącej własnością firmy FaceBiznes Sp. z o. o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do panelu Użytkownika, lub kontaktując się bezpośrednio z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo adresu mailowego kontakt@facebiznes.pl

5. Standardowo czas odpowiedzi na przesłane zapytanie bądź zgłoszoną sprawę w ciągu 24 godzin od momentu przesłania informacji wszystkimi dostępnymi kanałami (formularz kontaktowy, podane adresy mailowe, telefony). Dokładamy jednak wszelkich starań, aby maksymalnie skrócić Państwa czas oczekiwania, dlatego skontaktujemy się w danej sprawie w możliwie krótkim terminie.

6. Realizacja usługi zgodnie z umieszczoną informację na FaceBiznes.pl nastąpi pod warunkiem, że Użytkownik udzieli zgodnych z prawdą i stanem faktycznym informacji oraz spełni wszystkie warunki konieczne do jej zrealizowania, a także zgodnie z procedurami Instytucji Finansujących, z którymi posiadamy zawarte Umowy o świadczenie tych usług. Spółka FaceBiznes Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnione kryteria po stronie Użytkownika, a także zmiany procedur weryfikowania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej Użytkowników odbywające się po stronie Instytucji Finansujących. Zapewniamy jednak Państwa, iż jesteśmy w stanie udzielić możliwie precyzyjnej informacji na temat realnych szans i zagrożeń dotyczących danej usługi, bazując na aktualnej wiedzy i wymogach, jakie stawiają poszczególne instytucje finansujące dane przedsięwzięcie.

7. Kontaktując się za pośrednictwem platformy FaceBiznes.pl, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych i kontaktowych w celu realizacji danej usługi. Zaprzestanie realizacji danej usługi nie jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych, chyba że Użytkownik złoży stosowne oświadczenie woli i przekaże je za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontaktując się z nami drogą mailową poprzez adres kontakt@facebizens.pl. W przypadku otrzymania takiego oświadczenia woli, wszelkie dane Użytkownika zostaną usunięte z bazy Spółki.

8. Wszelkie dane osobowe i kontaktowe umieszczone w bazie danych platformy FaceBiznes.pl są przetwarzane wyłącznie na potrzeby Spółki FaceBiznes Sp. z o.o., będącej właścicielem platformy internetowej www.facebiznes.pl, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

§3 Ceny oferowanych usług i płatności

1. Korzystanie z platformy www.facebiznes.pl jest bezpłatne. Spółka FaceBiznes Sp. z o.o. świadczy odpłatnie usługi związane z pozyskaniem finansowania, dotacji lub doradztwem, wyłącznie na podstawie nawiązanych Umów o współpracę. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego ustalana jest indywidualnie w zależności od danej transakcji, co regulują zapisy Umowy o współpracę zawieranej ze Zleceniodawcą po dokonaniu wstępnej oceny i kwalifikacji przedsięwzięcia, a także oceny jego ryzyka, złożoności przedsięwzięcia a także możliwości i szans na jego realizację.

Wszelkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Płatności można dokonać wyłącznie na podstawie wystawionej faktury pro-forma, bądź faktury, bądź podpisanej obustronnie Umowy o współpracę przelewem na rachunek bankowy:

FaceBiznes Sp. z o.o., ul. Pionierów 53A, 05-540 Zalesie Górne
konto bankowe: mBank 13 1140 2004 0000 3902 7645 1725

Wszelkie ustalenia odnośnie sposobu płatności zawierane są pisemnie w warunkach nawiązanej Umowy o współpracę. Inne formy płatności wymagają stosownej Umowy, bądź aneksu do istniejącej umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej staje się wymagalne z chwilą wystawiania przez Zleceniobiorcę faktury dla Zleceniodawcy za wykonanie czynności objętych stosowną Umową o współpracę

4. Wszelkie koszty z tytułu sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania, zgodnie z nawiązaną Umową o współpracę – jeśli takowe występują – ponosi Zleceniodawca i nie są one wliczane w kwotę wynagrodzenia prowizyjnego należnego Zleceniobiorcy.

5. FaceBiznes.pl zastrzega sobie prawo do zmiany usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie platformy bądź wprowadzania w nich zmian.
 

§4 Skargi i Reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, która weszła w życie w 2015 r. każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie produktu, jaki nabył. Wszelkie Instytucje finansowe muszą obligatoryjnie odpowiedzieć na reklamację klienta w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia pisma. W skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć wskazany przez ustawę termin, musi jednak: poinformować klienta o przyczynach opóźnienia, wyjaśnić, dlaczego potrzebuje więcej czasu oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który „nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji”. Zgodnie z art. 8 ww Ustawy „w przypadku niedotrzymania terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta”.

Informację o tym, gdzie i w jakiej formie należy złożyć reklamację, a także w jakim trybie zostanie ona rozpatrzona znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych Instytucji Finansujących. W przypadku Użytkowników platformy zawsze chętnie podpowiemy, jak rozwiązać dany problem i gdzie należy się udać w celu otrzymania odpowiedzi na Państwa wątpliwości.

Poniżej znajdują się przykładowe ścieżki do procedur reklamacyjnych wyrywkowo wybranych Instytucji Finansujących. Jednocześnie zaznaczamy, że informacje te mogą ulec zmianie, jeśli zmienią je poszczególne Instytucje Finansujące, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

  • mBank – na dole strony głównej banku znajdziemy odrębną zakładkę Reklamacje”, a w niej dostępne formy złożenia reklamacji oraz terminy i formy udzielenia odpowiedzi. Dowiemy się także o różnych możliwościach odwołania się od decyzji mBanku, takich jak skarga do KNF lub Rzecznika Finansowego. Co więcej, jeśli proces reklamacyjny nie spełni naszych oczekiwań, możemy skorzystać z pomocy menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie procesami obsługi klienta – mBank udostępnia jego dane adresowe. Warto podkreślić, że podany na stronie mBanku czas rozpatrywania skargi jest zgodny z wymogami ustawy.
  • PKO Bank Polski – na stronie głównej w zakładce zatytułowanej „Składanie reklamacji bank zamieścił wszystkie istotne informacje związane z procedurą reklamacyjną, w tym także zgodny z ustawą termin rozpatrywania skargi. Obok – co stanowi dla klientów duże ułatwienie – znajduje się interaktywny formularz kontaktowy, umożliwiający kontakt z Rzecznikiem Klienta i wniesienie skargi na postanowienie banku.
  • Bank Pekao SA – w przypadku tego banku wskazówki dotyczące reklamacji zostały schowane w zakładce Satysfakcja klienta. Bank przygotował dla klientów czytelną tabelkę, omawiającą poszczególne etapy składania reklamacji oraz zawierającą formularz kontaktowy. Klienci mogą również sprawdzić status rozpatrywania zgłoszonej reklamacji, kontaktując się z infolinią Banku. Pekao SA nie podaje jednak informacji najważniejszej – czyli tego, ile wynosi ustawowy termin rozpatrywania skargi.
  • Eurobank – także i w tym banku szybkie odnalezienie procedur stosowanych w przypadku reklamacji nie jest proste. W tym celu musimy na stronie głównej wejść w zakładkę „Kontakt” i odszukać podstronę zatytułowaną „Opinie i reklamacje”. Warto jednak podkreślić, że zawarte w tej sekcji dane zostały podane w wyjątkowo czytelny i przejrzysty sposób. Ponadto bank deklaruje, że odpowie na nasze zgłoszenie w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji, czyli znacznie szybciej niż wymaga tego ustawa. Dodaje również, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.
  • Bank Zachodni WBK – wskazówki dotyczące składania reklamacji znajdują się w zakładce „Rzecznik Klienta” na stronie głównej. Po wejściu na podstronę mamy do wyboru dwa aktywne linki „Zasady obsługi reklamacji w Banku” oraz „Formularz”. Na szczęście, proces składania reklamacji jest opisany bardzo szczegółowo i przejrzyście – bank podpowiada nawet swoim klientom, jakie dokumenty przyspieszą proces rozpatrywania skargi. Zachowane są również terminy udzielania odpowiedzi, które bankom narzuca ustawa.
  • Bank BGŻ BNP Paribas – w zakładce Reklamacje (wejście ze strony głównej) bank deklaruje, że rozpatrzy skargę w regulaminowym terminie do 30 dni kalendarzowych, jednak „w wyjątkowych sytuacjach, gdy wymagane są dodatkowe ustalenia np. z instytucjami rozliczającymi transakcje wykonane z użyciem kart płatniczych, czas oczekiwania na odpowiedź może zostać przedłużony do 60 dni”. Wskazuje również różne formy zgłaszania reklamacji (za pośrednictwem infolinii lub systemu bankowości internetowej, osobiście w placówce banku bądź też listownie). Co więcej, powołuje się na treść ustawy, dając szansę klientom na zapoznanie się z jej treścią.
  • Dla każdej innej Instytucji nie wymienionej powyżej – bardzo prosimy o kontakt, w celu przekierowania do odpowiedniej sekcji reklamacyjnej.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez FaceBiznes Sp. z o.o. mogą być składane drogą pisemną lub mailową na adres reklamacje@FaceBiznes.pl i zostaną rozpatrzone w możliwie najkrótszym czasie. O ich wyniku zainteresowani Użytkownicy zostaną poinformowani pisemnie, bądź też drogą mailową, na adres mailowy wskazany w reklamacji.

§5 Odstąpienie od Umowy

1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej z kredytodawcą lub instytucją finansującą to jeden z przejawów ochrony konsumenta. Dzięki swoim szczególnym uprawnieniom może on sprawnie zrezygnować z kredytu lub pożyczki. Warto jednak pamiętać, że odstąpienie od umowy jest dopuszczalne tylko przed upływem 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. Dodatkowym ograniczeniem jest konieczność pokrycia części kosztów odsetkowych.

Zasady ochrony konsumenta korzystającego z kredytów i pożyczek zostały zmienione w maju 2011 roku. W ramach znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim wprowadzono kilka regulacji, które skuteczniej chronią interesy przeciętnego klienta instytucji finansowych. Z ustawowej ochrony mogą korzystać konsumenci zaciągający kredyty lub pożyczki o wartości nieprzekraczającej 255 550 złotych. Wspomniany limit kwotowy nie ma zastosowania dla kredytów hipotecznych. W odniesieniu do takich produktów bankowych obowiązują tylko wybrane przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Regulują one kwestie związane z zawartością umowy oraz obowiązkami informacyjnymi kredytodawcy.

Ustawy o kredycie konsumenckim daje Użytkownikowi 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy, licząc od daty zawarcia umowy. Dwutygodniowy termin wypowiedzenia stanowi absolutne minimum. Bank lub firma pożyczkowa w tym względzie może zaproponować tylko bardziej korzystne zapisy umowne.

Realizacja prawa do odstąpienia od umowy jest ułatwiona dzięki gotowemu wzorcowi oświadczenia klienta. Podmiot udzielający kredytu lub pożyczki powinien przekazać wspomniany dokument bezpośrednio po zawarciu umowy. Osoba, która zamierza się z niej wycofać musi dostarczyć podpisane i wypełnione oświadczenie przed upływem uzgodnionego terminu (14 dni). Odpowiednie dane kontaktowe kredytodawcy lub pożyczkodawcy widnieją na otrzymanym wzorcu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można przesłać za pośrednictwem firmy oferującej usługi pocztowe, w takim przypadku nadanie dokumentów przed upływem ustalonego terminu uprawnia konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy bądź złożyć osobiście w oddziale Instytucji Finansowej. Warto zawsze poprosić o potwierdzenie na kserokopii dokumentu, że został on złożony.

2. Umowy zawarte z FaceBiznes Sp. z o.o. mogą zostać wypowiedziane w czasie i formie, jaka została przewidziana w podpisanej Umowie o współpracy. Warunki te uzgadniane są indywidualnie dla każdego Zleceniodawcy, w zależności od specyfiki i potrzeb danej transakcji. Przewiduje się jednakże zawsze formę pisemną rozwiązania umowy o współpracę, przesłaną na adres siedziby firmy, bądź naszego biura. Wszelkie dane kontaktowe podane są w zakładce „Kontakt” oraz „O nas”.

Spółka FaceBiznes Sp. z o.o. zachowuje sobie prawo do roszczeń wynikających z realizacji poszczególnych zapisów umowy i na zasadach w niej określonych, również po jej rozwiązaniu przez Zleceniodawcę, na zasadach określonych w poszczególnych umowach, które zawarto ze Zleceniodawcami.

 

§6 Inne informacje

1. Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że publikowane za pośrednictwem platformy FaceBiznes.pl materiały i opisy poszczególnych produktów bądź usług nie zawierają nieścisłości lub błędów. Nie są jednak podstawą ew. roszczeń innych niż wynikające z przepisów aktualnie obowiązującego prawa.

Będziemy wdzięczni za wyrozumiałość i prosimy o poinformowanie nas w przypadku, gdyby znalazł się publikowanych materiałach rażący błąd lub jakakolwiek nieścisłość.

2. Spółka FaceBiznes.pl zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie dla potrzeb marketingowych firmy (dotyczy tylko tych Użytkowników, którzy przy wypełnianiu formularza wyrażą zgodę na przetwarzanie danych).

3. Strony gwarantują sobie poufność i wyłączność w zakresie podjętej współpracy. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, a także do przyjmowania i składania jakichkolwiek oświadczeń woli w jego imieniu.

4. Strony zobowiązane są zachować w tajemnicy wszystkie informacje oraz materiały, które otrzymały w celu i w związku z realizacją nawiązanej współpracy i podpisanej Umowy o współpracę przez czas trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu.

5. Zleceniodawca ma wiedzę o tym, że bank czy instytucja finansująca może odmówić udzielenia kredytu, czy innego źródła finansowania bez podania oficjalnej przyczyny.

6. W pozostałych sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Spółek Handlowych, a wszelkie ewentualne spory będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby FaceBiznes Sp. z o.o.

 

:: Regulamin korzystania ze strony ::

Podczas korzystania z naszego serwisu (moment korzystania z zamieszczonych na stronie informacji oraz logowania się na stronie) Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, zgłoszeniowego lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji powierzonego drogą internetową zadania lub wyceny. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi złożenie konkretnej odpowiedzi na zgłoszony przez Użytkownika problem lub zagadnienie lub uniemożliwi przedstawienie realnych możliwości zrealizowania danego przedsięwzięcia.

Składając stosowne zapytanie i podając wymagane dane niezbędne do jego realizacji, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji danego zapytania lub zlecenia.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych za pośrednictwem platformy www.facebiznes.pl będącej własnością firmy FaceBiznes Sp. z o. o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do panelu Użytkownika.

 

:: Kontakt za pośrednictwem Platformy ::

Kontaktowanie się Użytkującego za pośrednictwem witryny FaceBiznes.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Użytkownicy mogą również posługiwać się do kontaktu wskazanymi na platformie adresami mailowymi.

 

:: Niezapowiedziane Wiadomości ::

Firma FaceBiznes Sp. z o.o. będąca właścicielem platformy FaceBiznes.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do platformy
FaceBiznes.pl oraz informacjami na niej zawartymi, a także informacjami niekomercyjnymi (np. życzeniami, komentarzami osobistymi itp.).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: kontakt@facebiznes.pl

 

Dziękujemy!

:: Polityka Prywatności ::

Korzystając z platformy FaceBiznes.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z nimi, prosimy o nie korzystanie z naszego serwisu.

Właściciele platformy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę, którą jest iż Właściciele FaceBiznes.pl nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników swojej platformy.

 

:: Dane Osobowe ::

 Klauzula RODO 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorami Państwa danych będziemy my: FaceBiznes Sp. z o.o.. z siedzibą w Zalesiu Górnym oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym strony internetowej i innych funkcjonalności udostępnianych przez FaceBiznes Sp. z o.o., w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane między innymi w celach, aby:

· dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Państwa zainteresowań,

· zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,

· dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom,

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Tam też znajdą Państwo informacje jak zakomunikować nam swoją wolę skorzystania z tych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Państwa zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych przez podmioty trzecie będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

W jaki sposób mogą Państwo wycofać swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie Państwa danych?

Kontaktując się bezpośrednio z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego albo adresu mailowego kontakt@facebiznes.pl.

 

:: Kontakt za pośrednictwem Platformy ::

Kontaktowanie się Użytkującego za pośrednictwem witryny FaceBiznes.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Zapraszamy również do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego albo adresu mailowego kontakt@facebiznes.pl.

 

:: Własność intelektualna ::

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone na platformie FaceBiznes.pl ie są własnością naszej Spółki. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje Spółce FaceBiznes Sp. z o.o.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Spółki FaceBiznes Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody FaceBiznes Sp. z o.o.

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.

:: Pliki cookie (ciasteczka) ::

Niniejsza platforma FaceBiznes.pl korzysta z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją plików cookie.

 

:: Niezapowiedziane Wiadomości ::

Spółka FaceBiznes Sp. z o.o. będąca właścicielem platformy facebiznes.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności a także Regulaminem korzystania ze strony.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do platformy
facebiznes.pl oraz informacjami na niej zawartymi, a także informacjami niekomercyjnymi (np. życzeniami, komentarzami osobistymi itp.).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: kontakt@facebiznes.pl

Dziękujemy!